13 maj

KARTA CHARATKERYSTYKI wg REACH.

  • Posted by admin
  • 0 Comments

Karta charakterystyki to dokument zawierający informacje o zagrożeniach oraz o bezpiecznym magazynowaniu substancji, mieszanin i preparatów chemicznych oraz postępowaniu z nimi i ich usuwaniu. Producenci wprowadzający do obrotu handlowego substancje, mieszaniny i preparaty chemiczne są zobowiązani opracować karty charakterystyki zgodne z załącznikiem II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) zawierające wymagania merytoryczne i formalne dotyczące kart charakterystyki.

Nowe rozporządzenie

Od 1 stycznia 2021 r. rozporządzenie to zostało zastąpione Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów
(REACH), które dotyczy zmian zawartości i formatu kart charakterystyki. Po 1 stycznia 2023 r. karta charakterystyki każdego produktu dostępnego na rynku powinna być zgodna z tym rozporządzeniem, co oznacza konieczność zmiany każdej karty charakterystyki najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.