Search Results

13 maj

KARTA CHARATKERYSTYKI wg REACH.

  • Posted by admin
  • 0 Comments
Karta charakterystyki to dokument zawierający informacje o zagrożeniach oraz o bezpiecznym magazynowaniu substancji, mieszanin i preparatów chemicznych oraz postępowaniu z nimi i ich usuwaniu. Producenci wprowadzający do obrotu handlowego substancje, mieszaniny i preparaty chemiczne są zobowiązani opracować karty charakterystyki zgodne z załącznikiem II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające
Read More